نمايشگاه تخصصي صنايع بهداشتي، شوينده و تجهيزات وابسته - پنجمين نمايشگاه تخصصي بهداشت، سلامت، ورزش، تجهيزات و خدمات وابسته به روايت تصوير - شماره 1